Öppet brev till Stellan Skarsgård

Stellan,

vi är några personer som anser att du är en av de största skådespelartalanger som Sverige har haft genom tiderna. Vi är inte insatta i skådespeleriets konst, men vi har antagit att en av de förmågor man måste ha mycket av för att bli en riktigt bra skådis, är förmågan att kunna leva sig in i andra människors situation, även om man inte själv har befunnit sig i liknande situationer.

Det är därför vi med stor besvikelse har noterat dina uttalanden om kritiken mot nidbilder av svarta människor. Du verkar tyvärr inte ha förstått kritikens grunder, vare sig de mer akademiska grunderna eller de som handlar om svarta människors situation i Sverige och världen, i nutid och historiskt. Det är just bristen på förmåga och/eller intresse av att åtminstone försöka leva sig in i svarta människors situation som vi blir besvikna på att du uppvisar. Detta är desto mer häpnadsväckande med tanke på hur du i och med din karriär i USA bör ha fått insikt i större, internationella perspektiv. Vi antar att du är fullt införstådd i hur otänkbart det vore att en vit amerikansk skådespelare skulle yttra sig offentligt som du exempelvis gjorde i Aftonbladet nyligen:

”Stellan Skarsgård är mest arg:
– De har attackerat Makode Linde, en svart konstnär. Marika Carlsson, en svart komiker. Massajer som var i Kolmården och ville sälja in sin egen kultur. De borde inte få någon uppmärksamhet alls.”

Hör du dig själv? ”Massajer var i Kolmården.”
Har det någonsin varit några irländare i Kolmården för att ”sälja in sin egen kultur”, exempelvis? Varför tycker du att det självklart är oproblematiskt att visa upp afrikaner i en djurpark, i ett land som fram till bara för några årtionen sedan jämställde afrikaner med apor?

Och varför skulle afrosvenskar inte få kritisera andra afrosvenskar och andra svarta som de tycker bidrar till upprätthållandet av afrofobiska föreställningar i Sverige? Bara för att någon är afrosvensk är det naturligtvis inte någon garanti för att personen inte kan göra och säga saker som stöder afrofobiska företeelser. I ministrel-showerna i USA t ex, förekom att svarta personer medverkade, trots att det otvivelaktligen handlade om ett dehumaniserande förlöjligande av svarta människor.

Det verkar som att du lever i tron att afrosvenskar och vita svenskar lever sin vardag på jämlika villkor, och att det bara är folk som av olika skäl vill vara bråkmakare som klagar offentligt. Vi vill inte bli långrandiga med att rada upp mängder med exempel som visar på hur vardagen ser ut för afrosvenskar – vuxna och barn – och hur den därmed skiljer sig från vita svenskars vardag. Det finns offentlig statistik, kvalitativa undersökningar och annat som du kan söka upp om du vill veta mer. Det enda vi hoppas på att du försöker börja förstå att vi som klagar på afrofobi gör det på välgrundade skäl, och vi skulle inget hellre vilja än att afrosvenskar blev behandlade som jämlika alla andra i Sverige, så att vi kunde få ägna oss åt trevligare saker än att protestera.

Medlemmar ur: Forum för föräldrar till afrosvenska barn

Tillägg: efter förfrågan, en engelsk version:

After the major controversies in Sweden concerning blackface in the movie ”Liten Skär och alla de brokiga” (Little Pink and the motley crew, referred to in previous posts in this group) and ”Tintin in the Congo”, Swedish world-famous actor Stellan Skarsgård got angry – at the protests against blackface. We felt that he, being such a famous person, should know better than that. We therefore sent him this open letter, translated with Google Translate, which sucks… so just try to see the big picture.

———

Stellan,

We are a few individuals who think that you are one of the greatest acting talents Sweden has had through the ages. We are not familiar with the art of acting, but we assume that one of the talents you have to have a lot of to be a really good actor, is the ability to empathize with other people, even if one has never been in similar situations as them.

It is therefore with great disappointment we have noted your statements about the criticism of caricatures of black people. You seem unable to understand the grounds for the criticism, neither the more academic basics, nor those dealing with black people’s situation in Sweden and the world, in the present and historically. It is precisely the lack of ability and / or interest to at least try to empathize with black people’s situation that we are disappointed in that you have. This is all the more amazing considering how your career in the U.S. should have had knowledge of the larger, international perspective. We assume that you are fully aware of how unthinkable it would be for a white actor to say publically what you said for example in Aftonbladet [one of the major evening papers in Sweden ] recently:
”Stellan Skarsgård is most angry:
– They have attacked Makode Linde, a black artist [the artist behind the ”golliwog-cake”], Marika Carlsson, a black comedian [who used the N-word for the name of her show mainly made for white audiences], and Maasai who were in Kolmården [a zoo] to promote their own culture. They should not get any attention at all.”

Can you hear yourself? ”Maasai were Kolmården.”
Has there ever been any Irish in Kolmården to ”promote their own culture”, for example? Why do you think it is perfectly fine to show Africans in a zoo, in a country that until only a few decades ago equated Africans with apes?

And why would Afro-Swedes not be allowed to criticize other Afro Swedes and other blacks that they think contribute to the maintenance of Afro-phobic beliefs in Sweden? Just because someone is Afro-Swedish is of course no guarantee that the person can not do and say things that support afrophobic phenomena. In the ministrel-shows in the U.S., for example, there were some black people who participated, even though it undoubtedly was a dehumanizing mockery of black people.

It seems that you hold the belief that Afro-Swedes and white Swedes live their daily lives on an equal footing, and that only people who for various reasons want to be troublemakers complain publicly. We do not want to be long-winded and line up lots of examples that show what everyday life is like for Afro-Swedish people – adults and children – and how it differs from the lives of white Swedes. There are official statistics, qualitative surveys and other things that you can look up if you want to know more. We only hope that you try to begin to understand that we who are complaining about afrophobia do so for sound reasons, and we woulld want nothing more than that Afro-Swedes were treated equally to everyone else in Sweden, so that we could devote ourselves to nicer things than to protest.

/Members of the Forum for Parents of Afro-Swedish Children

bloglovin
Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det handlar inte om att ha avbildat en svart figur i en barnbok

Debatten om Stina Wirséns sagofigur lilla hjärtat i den nya barnfilmen: Lilla Skär och alla små brokiga, har fortsatt dessa dagar och även om kommentarerna nästan helt har uteblivit i min egen blogg och på thegambia.nu där jag har skrivit om detta, så kan jag se ett högt antal besökare på båda sajterna.

Debatten som jag trodde var på väg att börja sina i media, fortsätter alltjämt. Det förvånade mig när jag läste att Jonas Thente skrev en artikel i DN om detta. Inte nog med att han inte har tillräckligt med insikt för att inse vad debatten faktiskt handlar om, utan även underlåter sig med att ironisera över den, utan att ha läst på i sakfrågan tillräckligt för att ens kunna sätta sig in i saken och inse vad debatten handlar om. Då menar jag inte att han måste hålla med kritikerna i sakfrågan eller dela min åsikt, men jag menar att det är extremt ignorant att göra sig lustig över en problematik som funnits i århundraden och som lever kvar än idag i många svarta och bruna människors vardag, utan att ens ta debatten på allvar, när man skriver för en av Sveriges största tidningar.

För att kunna ta ställning i en fråga, så måste man trots allt ha viss sakkunskap om den problematik som finns i att framställa svarta som karikatyrer av Golliwog / Blackface. Den saknar Jonas Thente helt och hållet och dillar i stället om att vi kritiker försöker locka åt oss forskarpengar.

Jag är inte ensam om att uppröras av just Jonas artikel, då jag fått en strid ström av mail det senaste dygnet av upprörda människor som läst Jonas artikel och den ignorans artikeln visar. ”Upprörande” kallar en person artikeln för och ”beklämmande” en annan. Ytterligare en skriver:

”Vet han ingenting om oss svartas historia och är han helt okapabel att ta till sig information? Hur ska vi slippa ifrån alla dessa stereotyper när det finns skribenter på landets största tidningar som skriver artiklar som den Jonas skrivit? Jag inser att vi har en längre väg att gå för att medvetandegöra än jag trodde. Trodde han att allt blev frid och fröjd efter slavtiden och inser han inte att problemen hänger kvar att vi bara tar ett litet steg i taget för att komma framåt. Inser inte Jonas att de flesta av oss svarta i Sverige idag för en vardaglig kamp mot fördomar mot oss som inte är vita…”

Jag har skrivit tidigare att den här debatten har hållit en ganska hög och bra nivå, men det var alltså innan jag läste Jonas artikel i DN!

Ylva Habel på SVT Debatt lyckas i alla fall ta debatten till en nivå utanför South Park. Läs den! Länk finns nedan!

Mina tidigare inlägg i debatten:

Barnfilm med rasistisk nidbild av svarta (debattartikel)

Liten skär och en svart Golliwog (bloggen)

Extrem ignorans eller ovilja att förstå (bloggen)

Andra artiklar:

DN, Jonas Thente: Jag fick nypa mig i öronen när jag hörde att barnfiguren var rasistisk

SVT Debatt, Ylva Habel: Vita ”antirasister” måste försöka se mer än sig själva

DN: Affisch byts efter debatt om rasism

DN, Sverker Lenas: Synd om det leder till mer rädsla

Aftonbladet, Malin Krutmeijer: Rasistdebatt om tecknad figur landar på penisnivå

Bilden: Skärmdump från filmen

bloglovin
Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Extrem ignorans eller ovilja att förstå

Apropå debatten om Liten skär och alla små brokiga, de senaste dagarna som jag skrev om både här och på Thegambia.nu så kom jag att tänka på en sak sent igår kväll:

En av de saker som förvånar mig efter den här debatten är att man dels inte verkar ha förstått kritiken. ALLS. Eller så vill man helt enkelt inte förstå. Ingen hävdar att filmmakarna är rasister, utan att man hjälper till att sprida rasistiska nidbilder som för länge sedan är begraven.

Så här skriver man på P3 idag: ”Även Stellan Skarsgård, som är berättarrösten i filmen slår ifrån sig kritiken. Han säger att Stina Wirsén är antirasist och att kritikerna borde ge sig på riktiga rasister istället.”

VEM har sagt VAR att Stina, Stellan, Folkets Bio eller någon annan som haft med filmen att göra är rasister? Just det: INGEN. Varför kikar man inte på figuren ”Lilla Hjärtat” i stället och på de bilder som finns att finna på nätet med Golliwog och säg sedan att ”Lilla Hjärtat” INTE påminner om en Golliwog. Nej, just det! Det går inte för det är en liten kopia av tidigare skapade Golliwog´s.

Varför säger man inte som det är i stället: ”Fan! Vi gjorde en jävla tabbe! Vi älskar den här filmen och figurerna och sagan vi skapat, men det var banne mig inte meningen att vi skulle efterlikna en nästan glömd rasistisk nidbild till docka! Sorry! Hur går vi vidare nu, för vi vill inte vara med och sprida en rasistisk bild som hör till vårt förflutna!!” Nej i stället tittar man i taket, visslar lite nonchalant och säger: ”VI ÄR INGA RASISTER! Vi tycker om även de som är (lite lagom) bruna!” Vuxna människor! VILL ni inte fatta, eller gör ni er bara dumma, eller är ni verkligen så extremt ignoranta för andras verklighet som ni verkar? Jag undrar verkligen!!

Debatten verkar fortsätta och jag tycker att den, till skillnad från många andra internetdebatter håller en väldigt hög nivå. Från ett håll. Tyvärr måste jag säga att det inte gäller filmskaparna…!

Bilden: Skärmdump från filmen

bloglovin
Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Liten skär och svart Golliwog

Jag skrev en debattartikel idag om debatten runt den nya barnfilmen: Liten Skär och alla små brokiga där Stellan Skarsgård är berättarrösten.

Kritiken handlar om hur man valt att karaktärisera den svarta figuren i filmen. Jämförelser har gjorts med Gollywog. (Stavas ibland Golliwog) Jag kan inte annat än instämma i att karaktären definitivt har likheter med en Gollywog. Blackface har också nämns i kritiken. Om Blackface kan du läsa mer HÄR och HÄR!

Debattartikeln kan du läsa här: Barnfilm med rasistisk nidbild av svarta

Min största förvåning kommer i hur filmmakarna och de andra inblandade väljer att bemöta kritiken. Om det kan du läsa HÄR! Först väljer man att svara på något som debatten inte ens handlar om, om deras egen inställning till rasism och sedan väljer man att blunda helt för vad kritiken faktiskt handlar om: att avbilda en av karaktärerna till en Golliwog som man därmed även återupplivar, trots att det är en gammal rasistisk karaktär som i princip ”utrotats” i vår tid. Man använder argument som: ”Vi älskar Lilla Hjärtat” och ”Vi är ledsna över att ni upplever att vi förstärker en rasistisk bild. Allt vi arbetar och står för är det motsatta.”

Kritiken handlar alltså inte om att någon hävdar att filmmakarna är rasister. Kritiken handlar om att man har valt att avbilda en figur enligt en rasistisk stereotyp och att man sedan väljer att försvara det i debatten med att ”Vi älskar Lilla Hjärtat”. Då har man ju inte på allvar ens lyssnat på vad kritiken handlar om och väljer också att fortsätta sprida denna nidbild med gott mod. Jag tycker också det är anmärkningsvärt och ganska trist att Rädda Barnen valt att vara med och marknadsföra denna film.

Jag tror att de flesta av oss föräldrar är rätt trötta på att våra barn får sagor, filmer och teatrar som handlar om figurer som förstärker negativa bilder av flyktingar, kvinnor, homofobi, svarta som avtecknas som en Golliwog som inte längre används. Nog måste det finnas ett bättre sätt att avbilda en svart figur än denna?

Vi ska inte glömma att barn påverkas av allt i vår omgivning, men i synnerhet av det som vänder sig direkt till dem.

Tycker du att Golliwog är en okej avbildning i en barnbok?

Tillägg: Debatten har även blossat upp på P3. Du kan lyssna på det HÄR!

Bilden: Skärmdump från filmen


bloglovin
Follow mrsxanadus on Twitter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,